Ka lin.dur pa hundë kjo eshte Foshnja që po habit mjekët !


Një foshnje nga Iraku ka lindur p.a hundë, që do të thotë se ajo mund të marrë frymë vetëm përmes gojës.Foshnja, identiteti i së cilës nuk dihet, jeton në Fal.luxha, rreth 64 km në perëndim të Bagdadit – kryeqyteti i kombit të shk.atër.ru.ar nga lu.f.ta. Nuk ka detaje të mëtejshme për fëmijën, përveç asaj që kanë tre vëllezër më të mëdhenj, të cilët qëndrojnë mirë nga aspe.kti shëndetësor.

Është e pa.qartë, se pse fos.hnja ka lindur pa hu.ndë, ndonëse një gjendje e rr.allë shënde.tësore, e quajtur arh.inë, mund të jetë fa.j.to.re.Gjend.ja besohet të je.të shk.aktu.ar nga gjen.et e g.ab.ua.ra. Më pak se 100 raste janë regjistruar përgjatë gjithë kohërave.